ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᐃᑦ


ᐅᕝᕙᐅᑯᐊ ᒪᑐᐃᖓᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᐃᑦ. ᓇᕿᓪᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐊᑎᖓ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᒋᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᐅᒃ, ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᕐᕕᒋᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑖᕋᓱᐊᕈᒪᒍᕕᑦ.


ᐃᒪᐃᒍᓐᓇᕐᒥᔪᑎᑦᑕᐅᖅ ᑐᓂᓯᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᕐᒧᑦ.

ᐅᓇ ᐊᑐᕐᓗ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᒃ ᐊᓯᐊᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᒧᑦ ᕿᓂᕐᔪᑎᒋᓗᒍ